Quản lý thông tin Thi đua - Khen thưởng

 
KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG KHÁNG CHIẾN

 

Ngay từ đầu năm đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND, Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác TĐKT, tiêu biểu như: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/02/2012 về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục, hồ sơ khen thưởng tại Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh; Kế hoạch 174/KH-SNV của Sở Nội vụ về kiểm tram giám sát công tác TĐKT năm 2012; Chương trình công tác thi đua, khen thưởng năm 2012.THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

 
Online  + Guests Online: 0
 + Members Online: 0